PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA
PORTÁLU WWW.ONKOPROFIL.SK
Roche Slovensko s.r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava IČO:35 887 117, IČO DPH: SK 2021832087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 31845/B

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PORTÁLU WWW.ONKOPROFIL.SK

A. PREVÁDZKOVATEĽ PORTÁLU

1. Prevádzkovateľom webového portálu www.onkoprofil.sk (ďalej len „Portál“) je spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 887 117, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31845/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

B. INFORMÁCIE A ÚDAJE NA PORTÁLI A ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

1. Kým Prevádzkovateľ vyvíja veľké úsilie, aby poskytoval presné a aktuálne informácie, neposkytuje žiadne záruky, výslovné alebo implicitné, pokiaľ ide o správnosť, presnosť a úplnosť informácií na Portáli. Prevádzkovateľ preto nezodpovedá za správnosť materiálov a informácií umiestnených na Portáli, okrem prípadov, ak mu zodpovednosť za tam uvedené informácie ukladá platný a účinný právny predpis.

2. Iné osoby než lekári a farmaceuti by mali vždy informácie uvedené na Portáli konzultovať s lekárom.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený upraviť a/alebo aktualizovať Portál kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom nenesie žiadnu zodpovednosť za jeho zmeny a aktualizácie.

4. Používaním Portálu súhlasíte s tým, že všetky prístupy a použitie Portálu a akejkoľvek webovej stránky súvisiacej s Portálom a obsah týchto stránok získavate na vlastné riziko.

5. Informácie poskytované na Portáli nepredstavujú ponuku ani navádzanie k nákupu alebo disponovaniu, predaju alebo akejkoľvek transakcii s akýmikoľvek cennými papiermi spoločnosti Roche. Investori sa pri investičných rozhodnutiach nesmú spoliehať na tieto informácie.

6. Portál môže obsahovať perspektívne informácie. Takéto informácie sú predmetom mnohých značných neistôt, vrátane vedeckých, obchodných, ekonomických a finančných faktorov, a preto sa skutočné výsledky môžu podstatne líšiť od uvedených.

C. INFORMÁCIE PREVZATÉ A ODKÁZANÉ PORTÁLOM

1. Portál môže obsahovať odkazy na informácie publikované na iných serveroch alebo webových stránkach. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah, súlad s predpismi, funkčnosť a aktuálnosť týchto stránok. Odporúčame sa v prípade záujmu o zásady ochrany osobných údajov na iných serveroch alebo stránkach obrátiť priamo na predmetné stránky alebo ich prevádzkovateľa.

2. Uvedené sa týka tiež a najmä zahraničných portálov a webových stránok, na ktorých sa uvedené informácie nemusia zhodovať so spôsobmi liečby, s právnymi predpismi a stavom registrácie liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín v Slovenskej republike.

3. V snahe o poskytnutie komplexných a úplných informácií k daným oblastiam môžu byť preberané odkazy na konkrétne informácie z iných webových stránok prostredníctvom tzv. RSS technológie, ktorá umožňuje používateľom získavať novinky z webových stránok, ktoré sú relevantné k témam Portálu a ktoré ponúkajú RSS zdroj. Na obsah a funkčnosť týchto informácií nemá Prevádzkovateľ žiaden vplyv a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Tieto informácie sú výsledkom služby ponúkanej externými servermi.

4. Iné osoby než lekári a farmaceuti by mali vždy informácie z externých odkázaných alebo prevzatých stránok konzultovať s lekárom.

D. AUTOMATICKY ZÍSKAVANÉ INFORMÁCIE A VYUŽÍVANIE COOKIES

1. Prevádzkovateľ môže automaticky získavať určité druhy informácií v nadväznosti na Vaše používanie Portálu alebo zaslanie mailu na niektoré e-mailové adresy Prevádzkovateľa. Automatické technológie a služby, ktoré Prevádzkovateľ využíva, zahŕňajú napríklad log súbory internetových serverov / IP adresy, cookies, webové signálky a aplikácie a obsahové nástroje tretej strany

2. Log súbory internetových serverov / IP adresy. IP adresa (adresa internetového protokolu) je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Celá počítačová identifikácia na internete sa uskutočňuje pomocou IP adries, ktoré umožňujú počítačom a serverom identifikovať sa a komunikovať.

3. Cookies. V zmysle zákona č. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov môže Prevádzkovateľ na základe súhlasu užívateľa Portálu používať tzv. cookies – ide o malé dátové súbory, ktoré server Portálu posiela na počítač užívateľa a ktoré umožňujú efektívnejšie využitie Portálu a prispôsobenie jeho obsahu pre potreby užívateľa. Cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať Váš prehliadač. Cookies umožňujú uchovávať informácie na serveri, aby ste mohli lepšie pracovať s Portálom a aby sa mohla urobiť analýza a kontrola kvality webovej stránky.

4. Za súhlas na používanie cookies sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

5. Najčastejšie používané webové prehliadače (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox alebo Internet Explorer) podporujú správu cookies a sú zväčša nastavené tak, aby prijímali cookies. Prostredníctvom nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies blokovať, zmazať, úplne zakázať ich použitie alebo ich povoliť len pre niektoré internetové stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede príslušného prehliadača. V prípade zakázania, vymazania alebo obmedzenia používania cookies však nemusí byť Portál v celom rozsahu funkčný.

6. Webové signálky. Na niektorých webových stránkach alebo e-mailoch môže Prevádzkovateľ využívať bežnú internetovú technológiu, ktorá sa volá webová signálka - "Web beacon" (známa tiež ako "action tag" alebo "clear GIF – Graphics Interchange Format - technology"). Webové signálky pomáhajú analyzovať účinnosť webových stránok tak, že napríklad spočítajú počet návštevníkov na stránke alebo koľko návštevníkov kliklo na hlavné položky stránky.

7. Webové signálky, cookies a obdobné technológie nezískavajú osobné údaje o Vás automaticky. Iba ak dobrovoľne poskytnete osobne identifikovateľné informácie, napríklad pri registrácii, môžu sa tieto automatické sledovacie technológie použiť na získanie ďalších informácií o Vašom využívaní Portálu tak, aby boli Portál, resp. webové stránky lepšie prispôsobené Vášmu spôsobu jeho používania.

E. AUTORSKÁ OCHRANA PORTÁLU

1. Portál a všetky jeho prvky a obsah sú chránené autorským právom, ktoré sa riadi zákonom č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Bez vopred vyžiadaného súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené prevzatie, reprodukcia, retransmisia alebo iný spôsob šírenia obsahu Portálu. Tento zákaz sa vzťahuje nielen na obsah Portálu, ale aj na zdrojové kódy a ďalšie aplikácie použité na Portáli.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať okamžité odstránenie akýchkoľvek odkazov na Portál alebo okamžité odstránenie akéhokoľvek neoprávnene použitého alebo šíreného obsahu Portálu alebo jeho časti.

Roche Slovensko, s.r.o.
V Bratislave, máj 2021